آشنایی با اطلاعات مالی (راب درنسفیلد)

این کتاب به منظور کمک به درک بهتر و سریع تر اطلاعات مالی که ممکن است در بخشهای مالی روزنامه ها و گزارش شرکت ها با آن مواجه شوید نوشته شده است.

آشنایی با اطلاعات مالی (راب درنسفیلد)